sâmbătă, 30 aprilie 2011

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru apărare, ordine Bucureşti, 31.03.2011
publică şi siguranţă naţională PL x 158/2011 Nr. 32/103/2011
A V I Z
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, trimisă cu adresa nr. PL x 158 din 30 martie 2011 şi înregistrată cu nr. 32/103 din 31.03.2011.
În conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă, menţionată mai sus, în şedinţa din 5 aprilie 2011.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus dezbaterii şi avizării, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr. 107 din 28.01.2011.
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi pentru, a hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu propunerile de amendamente cuprinse în anexă.
În raport de obiectul şi conţinutul acesteia, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
Preşedinte,
Costică CANACHEU
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc
2
Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (PL x 158/2011)
Nr.
crt.
Text act normativ de bază
OUG nr. 1/2011
Amendamentul propus (autorul amendamentului)
Motivarea amendamentului propus
1
Art. 1. - (4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru care, până cel târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, conform anexei 1, dar nu mai puţin decât salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie.
Art. 1. - (4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru care, până cel târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie îndeplinite în perioada respectivă, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie.
Autori: deputaţii Niculae Mircovici, Eugen Bădălan, George Scutaru, Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente şi Ion Mocioalcă
Se elimină caracterul abuziv al prevederii actuale care vizează diminuarea pensiei din motive care nu ţin de vinovăţia pensionarului pentru dispariţia datelor referitoare la veniturile realizate de acesta, iar informaţiile referitoare la grad şi funcţie se găsesc în memoriul personal al fiecărui cadru militar, precum şi în ordinul de zi pe unitate.
2
Art. 4. Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării.
Art. 4 (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării.
(2) În cazul în care în urma recalculării rezultă un cuantum mai mic, pensia rămâne la valoarea avută în plată În scopul respectării principiului neretroactivităţii legii, prevăzut de art. 15, alin. 2 din Constituţia României, care precizează că” „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favora-bile” şi de art. 20 alin. 2 din Constituţia României care
3
înaintea recalculării.
Autori: deputaţii Niculae Mircovici, Eugen Bădălan, George Scutaru, Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente şi Ion Mocioalcă
stabileşte că: „Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la dreptu-rile fundamentale ale omului, la care România este parte şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazurilor în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”. Potrivit Directivei 86/37/EEC, amendată prin Directiva nr. 96/97/EEC, militarii fac parte din pilonul II al pensiilor ocupaţionale, calcularea pensiei făcându-se prin raportare la ultimul salariu din perioada activă. În acest fel, se beneficiază de măsura mai favorabilă, potrivit prevederilor constituţionale enunţate la punctul anterior.
3
Art.5. Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe seama salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se menţin în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării până la data emiterii deciziei de revizuire.
Art. 5. Se elimină
Autori: deputaţii Niculae Mircovici, Eugen Bădălan, George Scutaru, Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente şi Ion Mocioalcă
Este redundant, întrucât problematica este rezolvată prin amendamentul de la art.4
4
Art. 6. (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie, pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate
Art. 6. Se elimină
Pentru a se pune de acord cu prevederile de la art.4
4
în luna decembrie 2010, se menţin în plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010, începând cu luna ianuarie 2011, până la data emiterii deciziei de revizuire.
(2) Diferenţele aferente lunii ianuarie 2011 se achită Până la sfârşitul lunii februarie 2011.
Autori: deputaţii Niculae Mircovici, Eugen Bădălan, George Scutaru, Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente şi Ion Mocioalcă
5
Art. 7 (1) În cazul pensiilor prevăzute de art. 5 şi 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat, după caz, în funcţie de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare sau după aplicarea grilei prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Sumele de plată se vor achita până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se reţin din drepturile de pensie, în condiţiile legii.
Art.7. Se elimină
Autori: deputaţii Niculae Mircovici, Eugen Bădălan, George Scutaru, Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente şi Ion Mocioalcă
Pentru a se pune de acord cu prevederile de la art.4
Preşedinte
Costică CANACHEU
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc

joi, 14 aprilie 2011

ACŢIUNI ÎN INSTANŢĂ

SCMD-filiala Lugoj,aduce la cunoştinţa membrilor faptul că la Trib.Timiş se află pe rol următoarele dosare:
1.membri MAI - dosar 1917/30/2011,termen judecată 01.06.2011
2.membri MAp.N - dosar 1920/30/2011,termen judecată 01.06.2011
Pentru verificare,se poate accesa portalul instanţei www.noulportal.just.ro,clik pe judeţ,Trib.Timiş,"dosare",iar în căsuţe se introduce nr.dosar,parte...

Conducerea filialei

luni, 11 aprilie 2011

Scurte informaţii

Adunările săptămânale ale membrilor filialei Lugoj,au loc în fiecare luni,orele 17,00 la sediul Casei de cultură a Sindicatelor din Lugoj.Se discută probleme noi apărute,deciziile de revizuire primite în intervalul dela ultima şedinţă,modul de acţiune pentru fiecare membru,etc.
Pentru informaţii suplimentare,se va lua legătura cu lt.col.(r) Dărăban Doru.