duminică, 8 ianuarie 2012

NOTIFICARE CARE SE TRIMITE IN MOMENTUL IN CARE NU ATI PRIMIT RASPUNS LA CONTESTATIE IN TERMENUL LEGAL(45 de zile calendaristice)

Către Comisia de ________________                                                                                  de pe lângă Casa Sectorială de Pensii a _________________--

Subsemnatul_________________________,             domiciliat în _______________________________ jud. Timiş, identificat cu C.I. seria____ nr._______, CNP ___________________, vă transmit următoarea :
    NOTIFICARE
Prin care vă aduc la cunoştinţă faptul că termenul în care dumneavoastră trebuia să soluţionaţi şi să comunicaţi răspunsul la contestaţia formulată şi comunicată în data de ___________de subsemnatul, împotriva deciziei __________                                         nr. ___      /___       , emisă de Casa Sectorială de Pensii a ______________                     este depăşit cu un număr de________ zile.

Pe cale de consecinţă vă solicit să dispuneţi de urgenţă soluţionarea contestaţiei despre care am făcut vorbire mai sus precum şi comunicarea răspunsului în termenul cel mai scurt posibil.

În situaţia în care nu veţi da curs prezentei notificări, ne vedem nevoiţi să vă acţionăm în judecată, urmând ca dumneavoastră să suportaţi cheltuielile ocazionate cu această procedură.

Semnătura ,                                                                                       Data,