miercuri, 4 mai 2011

model cerere

MODEL CERERE
                                                                                                          Nr………din……………..

                                                   


                                                            CERERE
                               de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare
                                         realizate dupa data inscrierii la pensie


                    Catre :  Casa de Pensii sectoriala a Ministerului Apararii
                                                          Nationale             Subsemnatul col. (r.)………………………………..,avand codul numeric personal nr……………………,domiciliat in localitatea…………………… Str…………………..nr….,Bl…,Sc….,etj….,ap….,jud……………,posesor al actului de identitate seria…….nr……………,eliberat de………………….la data de………………….,nascut la data de…………….in localitatea……….
      Jud………………,fiul lui………….si al……………,cu dosar de pensie nr.
      …………….,telefon………………..,in baza art. 107 ,alin. (4) din Legea nr.
     263/2010 privind sistemul unitary de pensii publice ,art. 134 alin. (2) si (3) din
     Hotatarea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare  a
     prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si avand in vedere ca, potrivit art. 2, alin.(1) din Legea nr.119/2010 privind
     stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor,pensia mea de serviciu a devenit
     pensie pentru limita de varsta prin efectul legii si si-a pastrat acelasi regim, de
     pensie pentru limita de varsta, potrivit art.171 din Legea nr.263/2010

     solicit

     recalcularea pensiei prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate
     dupa data inscrierii la pensie

     In acest scop depun urmatoarele :
        *Adeverinta eliberata de Casa judeteana de pensii Timis in baza declararatiilor privind evidenta nominala a asigurarilor si a obligatiilor
      de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, …..pagini , in original
      si copie  (Legea 263/2010 , art. 159 ,alin. 3)

         *Carte de identitate seria…..nr…………., eliberata de………………..,
       1 pagina, in copie ;

          *Ultimul talon  de pensie (pe luna aprilie 2011), 1 pagina, in copie;

           *Baza legala (extras) pentru recalculare pensiei militare prin adaugarea
         stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie, 1 pagina

                Ma oblig a anunta , in termen de 15 zile, casei sectoriale de pensii
         orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
                 In cazul in care nu imi voi respecta declaratia asumata prin prezenta
          cerere, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand
          rigorile legii.
                 
                 Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus
            dupa care am semnat.

   Documentul contine: ---_____pagini( cererea)
                 
                                     ---_____pagini( 4 anexe)


       Data………………….                                 Semnatura……………….